Beleidsplan

Beleidsplan

DOELSTELLING

De Anna Muntz Stichting heeft ten doel het ondersteunen van charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende – zowel in Nederland als daarbuiten gevestigde – instellingen in het algemeen en meer in het bijzonder instellingen die tot doel hebben om de belangen van minder bedeelden in de ruimste zin des woords, te behartigen.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door :
a. het doen van donaties in geld
b. verstrekken van leningen
c. verrichten van overige activiteiten, die zij voor de verwezelijking
van haar doel noodzakelijk acht.

GELDMIDDELEN

De opbrengsten uit beleggingen,spaarrekeningen,leningen en ontvangen giften zullen worden aangewend voor het verstrekken van donaties. Er zullen geen activiteiten voor verdere fondsenwerving worden verricht.

BEHEER VAN HET VERMOGEN

Uit het bestuur zijn drie leden verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen,te weten:De voorzitter,de penningmeester en een lid.
Deze drie personen vergaderen minimaal twee keer per jaar.
Van deze vergaderingen worden notulen opgemaakt.

BESTEDING VAN HET VERMOGEN

Uiterlijk 1 maart van elk jaar zal de begroting van het lopende jaar worden besproken in de bestuursvergadering. De begroting kan worden bijgesteld als de financiële positie daar aanleiding toe geeft.
Het eigen vermogen zal , mede gezien de inflatie , elk jaar met minimaal
1 % worden verhoogd, voor het eerst in het boekjaar 2017. Het percentage
wordt toegepast op het eigen vermogen van het laatste boekjaar.
De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen.
Daarnaast kan de reserve worden gebruikt om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

ALGEMEEN BEHEER

De beleggingen bij de ING bank zijn in eigen beheer, in maart 2017 is er met ABN-AMRO/MeesPierson vermogensbeheer een deelovereenkomst afgesloten en in mei 2017 een deelovereenkomst mer Rabo beheerd Beleggen,in december 2020 is een deelovereenkomst afgesloten met Comfort Vermogensbeheer.
Gorinchem, december 2020